C prílohe č.5 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, o zmene nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1924/2006 a (ES) č.1925/2006 a o zrušení smernice Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smerníc Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenia Komisie (ES) č.608/2004 sa uvádza:

POTRAVINY, KTORÉ VYŇATÉ Z POŽIADAVKY NA POVINNÉ OZNAČENIE VÝŽIVOVEJ

3. Vody určenej na ľudskú spotrebu vrátane vôd, do ktorých neboli pridané iné zložky ako oxid uhličitý alebo arómy

Znamená to, že na našu vodu sa táto povinnosť nevzťahuje. Nemusí byť označená nutričnou hodnotou. Beztak je to nula :-)