FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.

registrované sídlo:

Cementárska 15, 900 31 Stupava, Slovensko

IČ: 35720662

DIČ: 2020267359

IČ DPH: SK2020267359

registrovaná v obchodnom registri vedeným Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 14918/B

OBCHODNÉ PODMIENKY

pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu sa nachádza na internetovej adrese www.voda.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1,1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len “podmienky”) FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o., so sídlom v Cementárska 15, 900 31 Stupava, Slovensko, identifikačné číslo: 35720662 registrované v obchodnom registri, vedeným Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 14918/B (ďalej len “predávajúci”) upravuje vzájomné práva a povinnosti strán, ktoré vzniknú v súvislosti s kúpnou zmluvou alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len “kúpna zmluva”) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len “kupujúci”) prostredníctvom online obchodu predávajúceho. Internetový obchod prevádzkuje predajca na internetovej adrese www.voda.sk’ s prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len “webové rozhranie obchodu”).

1,2. Zmluvné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri používaní internetovej stránky predávajúceho nachádzajúcom sa na adrese www.voda.sk (ďalej len “webová stránka”) a v iných súvisiacich právnych vzťahoch. Podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá zamýšľa nakupovať tovar od predávajúceho, koná v priebehu svojej podnikateľskej činnosti pri objednávaní tovaru.

1,3. ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od podmienok, môžu byť dohodnuté v kúpnej zmluve. Rozdielne dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred zmluvnými podmienkami.

1,4. ustanovenia podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a podmienky sa vykonávajú v slovenčine. Kúpna zmluva môže byť uzavretá v slovenskom jazyku.

1,5. Znenie podmienok môže byť zmenené alebo doplnené predávajúcim. Toto ustanovenie sa nedotýka práv a povinností vyplývajúcich z obdobia platnosti predchádzajúceho znenia zmluvných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2,1. na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať k svojmu používateľskému rozhraniu. Od svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci nariadiť tovar (ďalej len “užívateľský účet”). V prípade, že webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci tiež objednať tovar bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2,2. pri registrácii na webovej stránke a objednávaní tovaru je kupujúci povinný poskytnúť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje poskytnuté v používateľskom účte v ktoromkoľvek čase akejkoľvek zmeny. Informácie poskytnuté kupujúcim na používateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

2,3. prístup k používateľskému kontu je zabezpečený menom používateľa a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup k jeho užívateľskému účtu a uznáva, že predávajúci nie je zodpovedný za porušenie tejto povinnosti kupujúcim.

2,4. Kupujúci nie je oprávnený povoliť tretím stranám používať užívateľský účet.

2,5. predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj užívateľský účet na viac ako 365 dní, alebo ak kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2,6. kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť k dispozícii nepretržite, najmä pokiaľ ide o potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, alebo potrebná údržba hardvérových a softvérových zariadení tretích strán.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3,1. webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovarov ponúkaných predávajúcim na predaj, vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka na predaj tovaru a ceny týchto tovarov zostávajú v platnosti, ak sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky na predaj tovaru nachádzajúcom sa vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na tento tovar.

3,2. webové rozhranie obchodu musí obsahovať aj informácie o nákladoch spojených s obalom a dodávkou tovaru. Informácie o nákladoch spojených s obalom a dodaním tovaru uvedeného vo webovom rozhraní obchodu sa uplatňujú len v prípadoch, keď je tovar dodaný na území Slovenskej republiky.

3,3. na objednávku tovaru kupujúci vyplní objednávku vo webovom rozhraní obchodu. Objednávformulár obsahuje najmä informácie o:

– objednaný tovar (objednaný tovar je “vložený” kupujúcim do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

– spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, Podrobnosti o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a

– informácie o nákladoch spojených s dodávkou tovaru (ďalej spoločne označované ako “objednávka”).

3,4. pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúci povinný skontrolovať a zmeniť údaje zadané do objednávky kupujúcim, a to aj pokiaľ ide o možnosť kupujúceho odhaliť a opraviť chyby vyplývajúce z zadávania údajov do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo “odoslať objednávku”. Informácie uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Po doručení objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí tento príjem kupujúcemu e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len “e-mailová adresa kupujúceho”).

3,5. Predávajúci je vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky) v závislosti od povahy objednávky (množstvo tovaru, kúpna cena, odhadované prepravné náklady).

3,6. zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká od doručenia objednávky (prevzatia) zaslanom predávajúcim kupujúcemu e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho.

3,7. kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, najmä s osobami, ktoré predtým podstatne porušili kúpnu zmluvu (vrátane podmienok).

3,8. Kupujúci súhlasí s používaním komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vynaložené kupujúcim pri používaní komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na pripojenie na internet, náklady na telefonické hovory) znáša samotný kupujúci.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4,1. cena tovaru a akékoľvek náklady spojené s dodávkou tovaru na základe kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcim spôsobom:

4.1.1. hotovosť pri dodaní na mieste určenom kupujúcim v objednávke;

4.1.2. bankovým prevodom na účet predávajúceho č. SK4783300000002601029318​ vo FIO banka a.s. (ďalej len “účet predávajúceho”);

4,2. spolu s nákupnými nákladmi je kupujúci tiež povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s obalom a dodávkou tovaru. Pokiaľ to nie je výslovne uvedené inak, rozumie sa aj kúpna cena a náklady spojené s dodávkam tovaru.

4,3. v prípade platby v hotovosti alebo v hotovosti pri dodaní je kúpna cena splatná po obdržaní tovaru. V prípade nehotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4,4. v prípade nehotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade nehotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená v momente započítania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4,5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že kupujúci neposkytne ďalšie potvrdenie objednávky (čl. 3,5), požiadať o zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4,6. akékoľvek zľavy na cenu tovaru, ktorý predávajúci poskytol kupujúcemu, nie je možné navzájom kombinovať.

4,7. Ak je to obvyklé v obchodnom styku alebo ak je stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, predávajúci vydá daňový doklad – faktúru kupujúcemu, pokiaľ ide o platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad-faktúra je vydaná predávajúcim kupujúcemu ihneď po dodaní tovaru.

4,8. zľavy a propagačné akcie uverejnené v e-mailových newslettroch, letákoch alebo reklamách v médiách a na internete sú platné až do stiahnutia alebo predaja spotrebného materiálu.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5,1. kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanoveniami § 53 ods. 8 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len “občiansky zákonník”), nesmie okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho, rovnako ako tovar podliehajúci perishation, opotrebenie alebo zničenie, z kúpnej zmluvy na dodávku zvukových a obrazových nahrávok a počítačových programov, ak spotrebiteľ porušil ich pôvodný obal, a od kúpnej zmluvy na dodávku novín, periodík a časopisov.

5,2. v prípade neexistencie prípadu uvedeného v článku 10 (1) nariadenia (ES) č. 1260/1999 Komisia v súlade s postupom uvedeným v 5,1 alebo akýkoľvek iný prípad, keď kúpna zmluva nemôže byť stiahnutá, kupujúci má v súlade s ustanoveniami § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní od doručenia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť preukázateľne dodané predávajúcemu do štrnástich (14) dní od doručenia tovaru, na adresu sídla predávajúceho alebo na adresu e-mailovej adresy predávajúceho bratislava@ifontana.sk.

5,3. v prípade odstúpenia od zmluvy uvedenej v článku 10 (1) nariadenia (ES) č. 1260/1999 sa 5,2 zmluvné podmienky, kúpna zmluva sa zruší od začiatku. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu do 7 pracovných dní odo dňa odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. V prípade, že kupujúci poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, predávajúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% (slovami: desať percent) kúpnej ceny tovaru, ktorý mal byť vrátený za každý deň omeškania, ale nie viac ako kúpna cena tovaru. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu nepoškodeným a neopotrebeným, a ak je to možné, v pôvodnom obale.

5,4.  V čase do desiatich (10) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 5,3 zmluvných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať revíziu vráteného tovaru, najmä s cieľom určiť, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebované.

5,5. v prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5,2 z obchodných podmienok predávajúci refunduje kúpnu cenu (okrem nákladov vzniknutých pri dodaní tovaru) kupujúcemu najneskôr do desiatich (10) dní po uplynutí lehoty na prehliadku tovaru podľa čl… 5,4 podmienok, v bezhotovostných podmienkach na účet určený kupujúcim. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti pri vrátení tovaru kupujúcemu.

5,6. kupujúci berie na vedomie, že ak je tovar vrátený kupujúcim poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, predávajúci má nárok na odškodnenie voči kupujúcemu za vzniknuté škody. Predávajúci je oprávnený započítať jednostranne proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Podobne právo na zmluvnú sankciu podľa článku 11 (1) nariadenia (ES) č. 1260/1 5,3 zmluvných podmienok je predávajúci oprávnený jednostranne započítať nárok kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6,1. spôsob dodania tovaru určuje predávajúci, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. V prípade, že je spôsob prepravy zmluvne uzatvorený na základe žiadosti kupujúceho, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto dopravným režimom.

6,2. Ak je predávajúci povinný podľa kúpnej zmluvy dodať tovar na miesto špecifikované kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak kupujúci neprevezme tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požiadať o skladovacie poplatky vo výške 20 EUR (slovami: dvadsať eur) a je tiež oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6,3. v prípade, že z dôvodov kupujúceho musí byť tovar doručený opakovane alebo iným spôsobom, než je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo nákladmi spojenými s iným doručeným prostriedkom.

6,4. po obdržaní tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať integritu obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek vád bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu, ktorý naznačuje neoprávnené vniknutie do zásielky, Kupujúci nemusí zásielku zobrať od dopravcu. Podpisom dodacej poznámky alebo faktúry kupujúci potvrdí, že zásielka tovaru spĺňa všetky podmienky a požiadavky a akákoľvek následná sťažnosť týkajúca sa porušenia obalu zásielky nemôže byť zohľadňovaná.

6,5. Predávajúci poskytuje bezplatnú prepravu len v prípade minimálne objednávky v počte troch barelov Fontana alebo Minera vody s objemom 18,9 l, alebo minimálne objednávky v počte piatich barelov Fontana vody 11 l

6.6.    Iné práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu byť regulované podmienkami dodania predávajúceho.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

7,1. práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vady vrátane záručného záväzku predávajúceho sa riadia príslušnými všeobecne záväznými nariadeniami (najmä ustanoveniami § 612 a nasledujúcim Občianskym zákonníkom).

7,2. Predávajúci je zodpovedný kupujúcemu za to, že predaný tovar je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä že je bez chýb. Zhoda s kúpnou zmluvou znamená, že predaná položka má kvalitu a úžitkový charakter zmluvy vyžadovaného predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom, alebo na základe reklamy, ktorú vykonali, očakávané alebo, ak je to vhodné, kvalitu a užitočnosť veci pre typ normálnej, ktorý spĺňa požiadavky právnych predpisov, je v takom prípade zodpovedajúceho množstva, stupňa alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý uvádza predávajúci pre použitie tovaru alebo pre ktorý sa tovar bežne používa.

7,3. v prípade, že záležitosť nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len “konflikt s kúpnou zmluvou”), má kupujúci právo uviesť tovar do podmienky zodpovedajúcej kúpnej zmluve bezplatne a bez zbytočného odkladu, ako to vyžaduje kupujúceho buď nahradením položky alebo jeho opravou; Ak takýto postup nie je možný, kupujúci môže požiadať o primeranú zľavu z ceny tovaru alebo odstúpiť od zmluvy. Toto neplatí, ak kupujúci pred prijatím veci vedel o konflikte s kúpou zmluvou alebo spôsobil konflikt s kúpou zmluvou. Konflikt s kúpnou zmluvou, ktorá nadobúda účinnosť do šiestich (6) mesiacov odo dňa doručenia prípadu, sa považuje za rozpor, ktorý už existuje v čase jeho prijatia, pokiaľ to nie je v rozpore s povahou prípadu alebo ak nie je preukázané inak.

7,4. Ak nie sú veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo používajú, predávajúci je zodpovedný za vady, ktoré sa prejavia ako konflikt s kúpnou zmluvou po prevzatia tovaru v záručnej lehote (záruka).

7,5. práva kupujúceho vyplývajúce z zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, vykonáva kupujúci na adrese jeho prevádzkarne uvedenej na www.voda.sk.

8. INÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8,1. kupujúci získava vlastníctvo tovaru zaplatením plnej kúpnej ceny tovaru.

8,2. kupujúci berie na vedomie, že softvér a iné komponenty tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaných tovarov) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá môže dovoliť, aby mu alebo tretím stranám zasahovať alebo nesprávne používať softvér alebo iné komponenty tvoriace webové rozhranie obchodu.

8,3. Kupujúci nie je oprávnený používať mechanizmy, softvér alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na fungovanie webového rozhrania obchodu pri používaní webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu môže byť použité len do tej miery, že nie je na úkor práv iných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určenia.

8,4. Predávajúci nie je viazaný žiadnym kódexom správania vo vzťahu k kupujúcemu v zmysle § 53a (1) dohody. 1 Občianskeho zákonníka.

8,5. kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vyplývajúce z rušenia tretími stranami na webovej stránke alebo v dôsledku používania webovej stránky v rozpore s ich určením.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE KOMERČNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

9,1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

9,2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: krstné meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo a Podrobnosti o doručení (ďalej len “osobné údaje” ).

9,3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim na účely realizácie práv a povinností kúpnej zmluvy a na účely zasielania informácií a komerčnej komunikácie predávajúcemu.

9,4. kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť svoje osobné údaje (pri registrácii, v jeho používateľskom účte, pri objednávaní z webového rozhrania obchodu) správne a pravdivo a že je povinný informovať predávajúceho bez zbytočného odkladu o zmene v jeho osobných údajov.

9,5. spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu stranu ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar, osobné údaje nebudú prevedené predávajúcim tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho.

9,6. osobné údaje budú spracované na neurčitú dobu. Osobné údaje budú spracované v elektronickej forme automatizovane alebo v papierovej forme neautomatizovaným spôsobom.

9,7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bolo oznámené, že ide o dobrovoľné poskytovanie osobných údajov. Kupujúci vyhlasuje, že mu bolo oznámené, že môže odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov vo vzťahu k predávajúcemu písomným oznámením doručením na adresu predávajúceho.

9,8. v prípade, že kupujúci verí, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9,5) spracúva svoje osobné údaje, ktoré sú v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s účely ich spracúvania, môže:

9.8.1. Požiadajte predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

9.8.2. požadovať od predávajúceho alebo sprostredkovateľa, aby odstránil takto vzniknutú podmienku. Môže to byť najmä blokovanie, oprava, pridávanie alebo likvidácia osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho nájdená odôvodnená podľa predchádzajúcej vety, predávajúci alebo spracovateľ okamžite odstráni chybný stav. Ak predávajúci alebo sprostredkovateľ nevyhovujú požiadavke, kupujúci má právo priamo kontaktovať úrad pre ochranu osobných údajov. Toto ustanovenie sa nedotýka práva kupujúceho priamo kontaktovať úrad pre ochranu osobných údajov.

9,9. Ak kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, je predávajúci povinný odovzdať tieto informácie k nemu. Predávajúci má právo požadovať primeranú odmenu za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety, nepresahujúce náklady potrebné na poskytnutie informácií.

9,10. Kupujúci súhlasí s tým, že pošle informácie týkajúce sa tovaru, služieb alebo obchodnej činnosti predávajúceho na e-mailovú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí s odoslaním komerčnej komunikácie predávajúcim na e-mailovú adresu kupujúceho.

10. Doručovanie

10,1. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia týkajúca sa kúpnej zmluvy musí byť doručená druhej zmluvnej strane písomne, e-mailom, osobne alebo doporučenou poštou prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúci je doručený na e-mailovú adresu uvedenú v jeho používateľskom účte.

10,2. správa sa doručí:

10.2.1. v prípade doručovania e-mailov v čase prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ odoslaných e-mailom môže byť zabezpečená certifikátom

10.2.2. v prípade dodania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb doručením zásielky

10.2.3. v prípade doručenia osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj odmietnutím prijatia zásielky, ak adresát (alebo osoba oprávnená prevziať zásielku za neho) popiera prevzatie zásielky,

10.2.4. v prípade dodania prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb uplynutie lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a pozvania adresátovi, aby prevzal uloženú zásielku, ak je zásielka uložená u prevádzkovateľa poštových služieb, aj keď adresát nebol informovaný o uložení.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11,1. Ak vzťah súvisiaci s používaním webovej stránky alebo právnym vzťahom zavedeným zmluvou o nákupe obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany súhlasia s tým, že vzťah sa spravuje slovenským právom. To platí bez toho, aby boli dotknuté práva spotrebiteľov vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11,2. Predávajúci je oprávnený predať tovar na základe obchodnej licencie a činnosť predávajúceho nepodlieha žiadnemu inému povoleniu. Obchodná kontrola sa vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušným obchodným živnostenským úradom.

11,3. Ak je ustanovenie podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa stane také, namiesto neplatných ustanovení, musí sa prijať ustanovenie, ktorého význam je čo najbližšie k neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a dodatky k kúpnej zmluve alebo zmluvným podmienkam si vyžadujú písomnú formu.

11,4. kúpna zmluva, vrátane obchodných podmienok, je archivovaná predávajúcim v elektronickej forme a nie je prístupná.

11,5. kontaktné údaje predávajúceho: Cementárska 15,  900 31 Stupava, Slovensko, e-mailová adresabratislava@ifontana.sk.