Ako odpoveď zverejňujeme so súhlasom autora komentár Štátneho zdravotného ústavu.

Komentár NRC pre pitnú vodu k Pí-vode a jej distribúciu

Autor: MUDr. František Kožíšek, CSc.

27.11.2002

Pí-voda je druh umelo “aktivovanej” vody, šírenej od počiatku 90.rokov z Maďarska po Európe. Od roku 1999 je predávaná aj v našej krajine a to ako obyčajná pitná voda. Žiadne mimoriadne vlastnosti, ktoré jej distribútori deklarujú, neboli nikdy predmetom jej posúdenie či schválenie.V našich podmienkach ide o vodovodnú vodu upravenú niekoľkými stupňami úpravy: mechanický filter, aktívne uhlie, UV-lampa a konečne stupeň zvaný “Life-energy”, ktorý obsahuje keramický nosič napustený zmesou dvoj a trojmocného železa (pozri európsky patent 0541-796-B1 ). Kým prvé tri z uvedených stupňov sú bežnou súčasťou obdobných zariadení na úpravu vody, posledný stupeň má vode dodávať určité mimoriadne vlastnosti tým, že na ňu prenesie “informáciu” železa. Podľa jedného z tvorcov tejto technológie, Japonca S.Makina, možno ale Pí-vodu vyrobiť tiež jednoducho tým, že do akejkoľvek vody pridám malé množstvo zmesi zlúčenín železa (FeII/III). Čiže Pí-voda je podľa tvorcov voda, ktorá obsahuje informáciu o dvojmocné a železo (S.Makino – The Miracle of PI-water; IBE Comp., Nagoya 1999). Predajcovia Pí-vody uvádzajú, že takto upravená voda naberá niektorých mimoriadnych vlastností a zároveň že tým má veľmi prospešné účinky na ľudský organizmus (a niektoré ďalšie biologické systémy). Bohužiaľ nutné konštatovať, že prevažná väčšina týchto “tvrdení” je úplne účelovou reklamné dezinformácií, pretože sčasti ide o doposiaľ nepreverené teórie, sčasti o úplnej výmysly, ktoré nie sú ich autori schopní (a bohužiaľ ani ochotní) akokoľvek doložiť.

Uveďme niekoľko príkladov týchto tvrdení (citované z propagačných letákov na Pí-vodu od firmy XY az jej firemného časopisu s kritickým komentárom: “Pí-voda je totožná s vodou, ktorú obsahuje každý živý organizmus pri svojom zrode as pôvodne štruktúrovanou vodou v nedotknutej prírode … “-  Bohužiaľ sa zatiaľ, cez rozsiahly výskum, nikomu nepodarilo definovať, akú štruktúru má prírodná voda. Ak však možno na štruktúru vody usudzovať z jej frekvencie (na ktoré “kmitá” a ktorú sa podarilo u niektorých prírodných vôd zmerať), potom by sme museli povedať, že žiadna jednotná štruktúra neexistuje, pretože každá voda má svoju špecifickú štruktúru vďaka odlišnému chemickému zloženiu a odlišným geofyzikálnym pomerom zemského podložia, odkiaľ vyviera. “Štruktúrovaná voda (ktorá je vlastne Pí-vodou) je obsiahnutá v našom tele a je prirodzenou súčasťou ľudského organizmu … ale aj zvieracieho a rastlinného …” – Ak môžeme v ľudskom organizme vôbec hovoriť o štruktúrované “vode” (nikdy sa tu totiž nevyskytuje čistá voda, ale rôzne telesné tekutiny vode chemicky veľmi vzdialené), potom bude celkom určite inak štruktúrovaná oproti vode v prírode, nehľadiac na to, že tekutiny každého živočíšneho a rastlinného druhu (možno aj každého jedinca?) budú mať svoju zvláštnu štruktúru. Existujú pokusy, ktoré naznačujú, že štruktúru vody v organizme je možné ovplyvniť oveľa horšie než štruktúru čistej prírodnej vody. A je to aj prirodzené, pretože akýkoľvek živý organizmus, nechce ak hneď zahynúť, musí udržovať stálosť vnútorného prostredia, zatiaľ čo základnou vlastnosťou vody je nekonečná prispôsobivosť, pretože len tak môže byť prostredníkom všetkého života na Zemi. “Informácie sa vo vode otláčajú do tzv. clusterov, čo sú zhluky molekúl vody.
Bežná pitná voda má cluster o šiestich molekulách … Pí-technológie, tým že zmení fyzikálnu štruktúru vody do pôvodného stavu, ktorým je třímolekulový cluster … Pí-voda má teda cluster o troch molekulách … Tento tvar je ideálnym tvarom vody … “- Sám vynálezca Pí -Technológia S.Makino vo svojej knihe Zázrak Pí-vody, vydanej v r. 1999, realisticky uvádza, že zatiaľ nedokážeme merať veľkosť clusterov (!), iba zo zmeny frekvencie môžeme usudzovať, či došlo k ich zväčšenie alebo zmenšenie. Bolo však vypočítané, že pri izbovej teplote má voda clustery o veľkosti niekoľkých stoviek molekúl (čo samo o sebe ponúka neuveriteľné množstvo rôznych štruktúr!). Počet molekúl v klastri sa však neustále mení, veď vznik a zánik vodíkové väzby, ktorá drží molekuly “pohromade” trvá menej ako milióntinu sekundy. Za tejto situácie je tvrdenie o šiestich alebo troch stabilných molekulách v klastroch úplným nezmyslom. Už preto, že len asi polovica molekúl je združená do clusterov, ktoré “plávajú” ako “ľadové kryhy” v “mori” ostatných voľných molekúl vody.

Samozrejme musíme pripustiť, že súčasná veda toho o vode (a živej prírode vôbec) zatiaľ vie len obmedzene, ale táto neznalosť by nemala byť komerčne zneužívaná a aj keď nemôžeme doteraz nejaký jav teoreticky uspokojivo vysvetliť, nemal by byť problém objektívne dokázať jeho existenciu (ak skutočne existuje).

Podobne by nemal byť problém, za pomoci vierohodných experimentov, preukázať deklarované účinky Pí-vody. Bohužiaľ ani tu nemajú obhajcovia Pí-vody čo ponúknuť. Keď Štátny zdravotný ústav v roku 2000 v rámci posudzovania Pí-vody žiadal po firme XY predložení akejkoľvek štúdie, napríklad aj zahraničné, ktoré by ukázali uvádzané účinky, ničoho sa (dodnes) nedočkal. Zaujímavou informáciu sme získali od kolegov z Maďarska (z Národného ústavu pre zdravie a životné prostredie v Budapešti). Keď sa tam na počiatku 90.rokov začala Pí-voda dovážať a propagovať, bol tento ústav zaujatý uvedenými účinkami a ponúkol distribučnej firme spoluprácu na výskume.Bola vykonaná štúdia na kurčatách, ktorá žiadne účinky nepreukázala.
 Tým okamihom ale stratila distribučná firma o ďalšiu spoluprácu záujem … Dnes žiaden z maďarských odborníkov cez pitnú vodu neverí v nejaké mimoriadne účinky Pí-vody a tá je tu všeobecne považovaná za obyčajnú upravenú vodu z vodovodu, ktorá má oproti vodovodnej vode výhodu nižšieho obsahu chlóru a oproti balenej prírodnej vode výhodu nižšie ceny (ale nevýhodu nižšej kvality). Posledný zvyšok odbornej dôvery stratili maďarskí distribútori po veľkej reklamnej kampani, v ktorej sľubovali dožitia sa 120 rokov v plnom zdraví (za podmienky pravidelného pitia Pí-vody)… Českí distribútori Pí-vody vo svojich materiáloch uvádzajú, že po pitie Pí-vody sa bude človek cítiť vitálnejšie, zlepší sa funkcia imunitného systému, nastáva rýchlejšia regenerácia atď. Hoci ani tieto účinky Pí-vody nie sú doložené žiadnou štúdiou, možno ľuďom pozorujúcim tieto či iné prospešné účinky po pití Pí-vody veriť a nemusí ísť o obyčajný placebo efekt (psychicky vyvolaný účinok). Už pred rokmi bolo totiž doložené, že mnoho súčasných tzv. Civilizačných chorôb je prvým príznakom alebo následkom dlhodobej čiastočnej dehydratácie (nedostatočného príjmu tekutín), ktorú si človek v dennom zhone ani neuvedomí. Potom jednoduchým zvýšením príjmu akejkoľvek čistej (i obyčajnej vodovodnej) vody možno zvýšiť ako výkonnosť organizmu, tak pravdepodobne zmierniť i priebeh či príznaky niektorých chronických chorôb. Ak teda niekto, kto doteraz pil len málo tekutín, začal piť viac čistej (Pí-) vody, možno veriť, že na neho bude (spočiatku?) Pôsobiť priaznivo. Domnievame sa však, že rovnako by na neho pôsobila akákoľvek iná vodovodná voda a ešte lepšie akákoľvek čistá prírodná voda, ktorá neprešla žiadnou úpravou. Bohužiaľ, rovnako ako účinnosť nebola doteraz nijako doložená ani nezávadnosť Pí-vody pri dlhodobom požívaní.

Keby skutočne bola pravda to, čo o tejto vode tvrdia autori, že totiž napr. Lepšie preniká cez bunky a lepšie telo detoxikuje, potom by sa s ňou malo zaobchádzať skôr ako s liekom, ktorý sa hodí pre časovo obmedzenú kôru, ale nie ju používať trvale ako pitnú vodu. Zvýšené prenikanie vody cez membrány môže byť snáď vhodné pre krátkodobú očistnú kúru, ale z dlhodobého hľadiska nemožno vylúčiť poruchu vodnej a minerálovej rovnováhy organizmu a vznik vhodného terénu pre iné druhy chorôb (nehľadiac k možným špecifickým účinkom solí železa).Preto aj záver posudku Štátneho zdravotného ústavu na Pí-vodu znel, že jednak Pí-voda nie je určená na prípravu dojčenskej stravy, jednak by mali byť užívatelia upozornení, že voda by nemala byť konzumovaná trvale, ale len po dobu 1-2 mesiacov, po ktorých by mala nasledovať dlhšia pauza. Princíp predbežnej opatrnosti je u Pí-vode rozhodne na mieste. Voda je veľmi citlivé médium, ktoré je ľahko ovplyvniteľné aj subtílnymi fyzikálnymi vplyvmi. Aký ale bude mať takto ovplyvnená voda účinok na ľudský organizmus, to už nikto povedať nedokáže. Nedokážu to povedať ani distribútori Pí-vody, ktorí navyše svojimi rozpornými údajmi vzbudzujú oprávnenú nedôveru: zatiaľ čo česká firma XY (ako výhradný distribútor v ČR) tvrdí, že “od roku 1949 do roku 1989 prebiehal v rámci pí-technológií aplikačný výskum … overovali sa výsledky výskumu reálnym využitím v praxi … “, japonský spoluautor Pí-technológie S.Makino vo svojej novej, vyššie citovanej knihe na viacerých miestach opakuje, že základný výskum Pí-vody práve začal a výskum aplikácií je ešte len pred nami!Nemožno sa tak zbaviť dojmu, že “pokusnými králikmi” v tomto “výskume” sú práve tisícky konzumentov, nalákanie nepodloženú reklamou.

Záverom ešte poznámku k distribúcii Pí-vody v Českej republike. V niekoľkých málo predajniach (Olomouc, České Budějovice, Plzeň, Praha + možno 1-2 ďalšie) bola schválená výroba Pí-vody a jej predaj zákazníkom do vlastných prinesených nádob alebo nových plastových fliaš.Žiadny iný spôsob distribúcie schválený nebol, rozhodne nie výroba balenej Pí-vody, ktorá podľa zákona o potravinách vyžaduje oveľa vyššiu zázemie a celkový štandard, než sú tieto drobné predajne schopné zaistiť. Bohužiaľ dochádza k distribúcii rádoby-balenej vody, ktorá je vo veľkoobjemových vratných nádobách (19 l) dovezená zákazníkom alebo je z týchto nádob na ďalších miestach ďalej rozlievať do menších nádob – to všetko za podmienok hygienicky nielen značne pochybných, ale i odporujúcich platným hygienickým a potravinárskym predpisom.