V letných mesiacoch, je podľa Zákonníka práce povinností zamestnávateľa v SR poskytnúť svojim zamestnancom ochranný nápoj a to pri prekročení jednotlivých limitných teplôt.

Čo je to ochranný nápoj?

Ide o nápoj, ktorý poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi k ochrane zdravia pred účinkami záťaže teplom alebo chladom. Musia byť k dispozícii na pracovisku alebo v jeho bezprostrednej blízkosti tak, aby bol ľahko a bezpečne prístupný. Ochranný nápoj musí byť zdravotne nezávadný a nesmie obsahovať viac ako 6,5% cukru z hmotnosti nápoja. Obsah alkoholu môže prekročiť 1%, ale len pre dospelých zamestnancov.

Množstvo ochranného nápoje

Ochranný nápoj musí byť poskytovaný v minimálnom množstve 70% tekutín a minerálnych látok, ktoré stratí zamestnanec potením a dýchaním za osemhodinovú smenu, presnejšie pozri tabuľky v nariadení vlády č.361/2007 Sb.

Teplý ochranný nápoj proti záťaži chladom musí byť poskytnutý v min. množstvo 0,5 l za smenu.

Mineralizácia ochranného nápoje

Pre zistenie mineralizácia je zavedený hygienický limit, ktorý udáva, aká vysoká mineralizácia vody musí byť použitá pre jednotlivé druhy práce.

Ak je hygienicky limit:

  • Nižšia ako 1,25 l stratené tekutiny – potením a dýchaním za osemhodinovú smenu, pracovník má nárok na vody s nízkou mineralizáciou (rozsah rozpustených látok 0 – 500 mg/l) – tu ponúkame vodu FONTANA
  • Vyššia ako 1,25 l stratené tekutiny – potením a dýchaním (od triedy IIb) za osemhodinovú smenu, pracovník má nárok na vodu so strednou mineralizáciou (rozsah rozpustených látok 500 – 1500 mg/l) – tu ponúkame vodu FONTANA MINERA

Pozn. Minerálne vody s vyšším obsahom ako 1.500 mg/l sa považujú za liečivé a nie sú určené na každodennú konzumáciu

Zistenie straty tekutín

Postup:

  1. Podľa tabuľky č. 1 nájdeme konkrétne pracovné zaradenie jednotlivého zákazníka.
  2. Z tabuľky odčítame označenie triedy práce.
  3. V tabuľke č. 2 nájdeme riadok danej triedy práce, ktoré zodpovedajú jednotlivé hodnoty, nás zaujíma SRto max.
  4. Tu je uvedené jednotlivé množstvo stratených tekutín v g za hodinu, alebo smenu.

Príklad:

Zamestnanec sa nachádza v trieda práce IIa, tej zodpovedá SRto max 1091 g za smenu, teda zamestnanec vypotí 1,091 l za smenu, čomu zodpovedá ochranný nápoj s miernou mineralizáciou, teda voda FONTANA)

Celá problematika je podrobne spracovaná v nariadení vlády č. 361/2007 Sb.

Tabuľka č. 1

Zdroj informací

Ďalšie informácie o ochrannom nápoji môžete získať na špeciálnej stránke Ministerstva zdravotníctva.